Life Alignmentor By Dr. Wasit Prombutr

Terms & Conditions

ข้อกำหนดการใช้งาน

คุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้แล้ว โปรดทราบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการของ Life Alignmentor รวมถึงเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) จะถือว่ายอมรับข้อตกลงนี้ รวมถึงการอัปเดตข้อกำหนดเหล่านี้

การใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้ข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับ Life Alignmentor ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการใดๆ ที่มอบให้แก่คุณภายใต้ข้อตกลงลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากจะไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้

สมัครสมาชิกผ่านแบบฟอร์ม Life Alignmentor /การซื้อการเข้าถึง บริการ Life Alignmentor  ใด ๆ หรือกรอกแบบฟอร์มดาวน์โหลดใด ๆ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของเรา และคุณให้ ความยินยอมอย่างชัดแจ้งเพื่อให้เราติดต่อผ่านข้อความอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่น ๆ เพื่อ แจ้ง ให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติใหม่ที่นำเสนอโดย Life Alignmentor คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา

การเข้าถึงบริการจะพิจารณาจากดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากการเข้าถึงของคุณถูกปิดใช้งาน คุณจะได้รับแจ้งเรื่องนี้เมื่อพยายามเข้าถึงบริการ

ข้อมูลลิขสิทธิ์

เว็บไซต์นี้และบริการที่คุณเข้าถึงเป็นทรัพย์สินของ Life Alignmentor เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การแสดงเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามไม่ควรสื่อถึงความสัมพันธ์หรือใบอนุญาตใดๆ ระหว่าง Life Alignmentor และเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือเพื่อบอกเป็นนัยว่า Life Alignmentor รับรองสินค้า บริการ หรือธุรกิจของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ/หรืออยู่ระหว่างดำเนินการของ Life Alignmentor ในประเทศไทยและต่างประเทศถูกนำมาใช้ทั่วทั้งไซต์นี้ เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของ Life Alignmentor การใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ รวมถึงรูปภาพและเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรือถูกห้าม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Life Alignmentor

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Life Alignmentor และบริการทั้งหมดที่แสดงหรือเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์เป็นของ Life Alignmentor และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาของแคนาดาและต่างประเทศที่บังคับใช้ เว้นแต่คุณได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะให้ทำเช่นนั้นในข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับ Life Alignmentor คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ค้า อนุญาต ขายต่อ หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบใด ๆ จากบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ .

เว้นแต่ว่าคุณได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะให้ทำเช่นนั้นในข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับ Life Alignmentor ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดการใช้งานที่ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และคุณลักษณะแบรนด์ที่โดดเด่นอื่น ๆ ของ Life Alignmentor คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ลบ ปิดบัง หรือแก้ไขประกาศใดๆ (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) ซึ่งอาจแนบหรือมีอยู่ภายในบริการ

บริการอาจมีข้อมูลที่ถูกกำหนดเป็นความลับโดย Life Alignmentor และคุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Life Alignmentor 

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือโลโก้ของบริษัทหรือองค์กรใดๆ ในลักษณะที่อาจหรือตั้งใจที่จะทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

ข้อสงวนสิทธิ์

เนื้อหาที่ให้ไว้ในไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างสามัญสำนึกของคุณ และไม่สามารถทดแทนได้ นอกจากนี้ยังใช้ไม่ได้ทดแทนคำแนะนำของแพทย์ ทนายความ นักบัญชี หรือที่ปรึกษาใดๆ ของคุณ ทั้งส่วนตัวหรือมืออาชีพ

สิทธิและการอนุญาต

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือการออกใบอนุญาตสื่อที่มีลิขสิทธิ์ของ Life Alignmentor เช่น กราฟิก เสียง หรือเครื่องมือ หรือสื่อของ Life Alignmentor โปรดส่งคำขอโดยละเอียดของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ support@lifealignmentor.com